Terms & Conditions

For alle bestillinger i forbindelse med dette nettilbudet er DeinDesign GmbH (”DeinDesign™”), Otto-Meffert-Straße 3, 55543 Bad Kreuznach, din kontraktspartner.

§ 1 Generell informasjon

1) Alle tjenester fra DeinDesign™ til kunden utføres basert på de generelle vilkårene og betingelsene oppgitt nedenfor. Versjonen som er gyldig på tidspunktet da kontrakten fullbyrdes, skal gjelde.

(2) Disse danner grunnlaget for alle tilbud og avtaler mellom DeinDesign™ og kunden, og godtas for hele forretningsforholdets varighet. Motstridende eller avvikende vilkår fra kjøperen er kun bindende dersom DeinDesign™ har samtykket skriftlig til disse.

(3) Alle forretningsrelasjoner mellom DeinDesign™ og kunden er underlagt loven til Den føderale republikken Tyskland, ekskludert FN-loven. Gjeldende jurisdiksjon er Bad Kreuznach, såfremt kunden er grossist, en juridisk enhet under offentlig rett eller et spesielt fond under offentlig rett.

§ 2 Tilbud, bestillingsbekreftelse og fullbyrdelse av kontrakter

(1) Tilbudene på dette nettstedet, i butikkene våre og våre partnerbutikker representerer en uforpliktende invitasjon til kunden om å legge inn en bestilling hos DeinDesign™. Ved å fylle ut og sende et bestillingsskjema på Internett legger kunden inn et bindende tilbud om en salgskontrakt, eller i andre tilfeller en kontrakt vedrørende arbeid og materialer. DeinDesign™ sender en bestillingsbekreftelse til kunden via e-post. Denne bestillingsbekreftelsen bekrefter også kontrakten.

(2) I tillegg til DeinDesigns™ standard designmotiver, tilbyr DeinDesign™ også kundene muligheten til å spesialtilpasse DesignSkins® med sine egne bilder og fotografier.

(3) DeinDesign™ forbeholder seg retten til å avvise mottatte bestillinger av enhver grunn uten å varsle kunden.

§ 3 Eiendomsrettigheter

(1) Alle standard designmotiver som tilbys på DesignSkins.no tilhører samarbeidende kunstnere og selskaper, og er eksklusivt lisensierte til DeinDesign™. Alle tilknyttede rettigheter, spesielt immaterielle rettigheter, tilhører de respektive eierne.

(2) Enhver kommersiell bruk, spesielt kopiering og publisering for reklameformål, enten endret eller uendret, er forbudt. Brudd i enhver form vil straffeforfølges i henhold til loven om opphavsrett, og kan lede til søksmål.

(3) Tekster og grafisk innhold (med unntak av DesignSkins®-motiver) tilhører DeinDesign™ og er beskyttet av opphavsrett. Dersom du er interessert i kommersiell bruk av tekster, tekstutdrag eller bilder, må du fremskaffe skriftlig samtykke fra DeinDesign™. Forespørsler kan rettes til oss når som helst via telefon eller e-post.

(4) DeinDesign™ og DesignSkins® er registrerte varemerker fra DeinDesign GmbH. Alle andre varemerker som nevnes på DesignSkins.no, er juridisk beskyttet med hensyn til de respektive eierne. DeinDesign™ har ingen forretningsrelasjoner av betydning til maskinvareprodusentene av enhetene som vises på dette nettstedet.

§ 4 Innholdet i spesialtilpassede bildefiler, krenkelse av tredjeparts rettigheter

(1) Kunden har eneansvaret for innholdet i overførte bilder og tekster.

(2) Dersom kunden laster opp sin egen design eller påvirker produktet på andre måter (teksttilpasning), skal kunden garantere overfor DeinDesign™ at tekst og design ikke er knyttet til tredjeparters rettigheter. Utgifter for eventuelle brudd på opphavsrett, personlige rettigheter eller navnerettigheter skal i slike tilfeller fullt og helt tilfalle kunden. Kunden skal også garantere at han/hun ved å spesialtilpasse produktet ikke bryter mot enhver annen rettighet knyttet til tredjeparter.

(3) Kunden frigjør DeinDesign™ for alle krav og fordringer som følge av brudd på slike tredjeparters rettigheter, såfremt kunden er ansvarlig for pliktbruddet. Kunden skal omgående refundere DeinDesign™ for alle sakskostnader og alle andre skader som følge av slike handlinger.

§ 5 Fraktkostnader og levering

(1) Fraktkostnader:

Innenfor Tyskland:
-standard leveranse-
Fraktkostnadene deles opp i to ulike produktkategorier:
1. MP3-spillere / mobiltelefoner / spillkonsoller (små): 29,00 NOK
2. Bærbare PC-er / spillkonsoller (store) / spesialbestillinger / hjem: 39,00 NOK

-Kontant ved levering av pakke-
Standard fraktkostnader, pluss 6,– euro i leveringsgebyr.

Kontant ved levering er kun tilgjengelig innenfor Tyskland. Ved kontantbetaling ved levering vil et ekstra gebyr påløpe (6,– euro i leveringsgebyr, samt 2,– euro i serviceavgift til Deutsche Post). Leverandøren belaster kunden med dette ved levering av varene.

Forsendelse i Sveits, Østerrike, Luxembourg, Belgia, Nederland og Italia:
Begge produktkategorier: 4,95 euro

Når du bestiller fra Sveits, må du i tillegg til tollhåndteringskostnadene også betale påløpende tollavgifter. Disse er knyttet til sveitsisk merverdiavgift, og skal betales ved mottak.

Resten av verden:
Begge produktkategorier: 69,00 NOK

For flere bestillinger samtidig vil fraktkostnadene kun beregnes én gang. Kun prisen av den høyeste valgte produktkategorien vil beregnes.

(2) Levering foretas i henhold til nettstedets priser som er gyldige på tidspunktet da bestillingen legges inn, inkludert gyldig merverdiavgift i Tyskland.

(3) Med mindre noe annet har blitt avtalt, vil varene sendes til adressen som har blitt oppgitt under bestillingsprosessen. Dersom bestillingen ikke kan leveres grunnet feil, utilstrekkelige eller avvikende adressedata, vil fraktkostnadene for den opprinnelige bestillingen legges til kostnadene for den nye forsendelsen.

(4) Levering foretas i prinsippet innen fem virkedager fra datoen da kunden mottar bekreftelse på bestillingen. Forsinket levering vil ikke berettige kunden til kompensasjonskrav, med mindre DeinDesign™ har forårsaket forsinkelsen med forsett eller grov uaktsomhet.

(5) Dersom kunden har valgt å betale på forhånd, må fakturabeløpet overføres til følgende bankkonto i løpet av de neste sju dagene:

DeinDesign GmbH / kontonummer: 200926655 / bankkode: 56062577 / bank: VRK Weinsheim / Betalingsreferansen som skal oppgis, er bestillingsnummeret i bestillingsbekreftelsen eller fakturaen.

Bestillingen vil først produseres etter at DeinDesign™ har mottatt betalingen.

(6) Alle bankgebyrer knyttet til internasjonale bestillinger må betales av kunden.

§ 6 Forbehold om eiendomsrett, erstatning

(1) Alle varer forblir DeinDesigns™ eiendom frem til de har blitt betalt for i sin helhet. Dersom kunden er en grossist i henhold til tyske handelslover, forblir DeinDesign™ innehaveren av alle varer for levering frem til alle utestående beløp som følge av forretningsforholdet har blitt betalt.

(2) Kunden skal kun ha rett på erstatning dersom vedkommendes motkrav har blitt juridisk konstatert eller erkjent av DeinDesign™. Kunden skal kun ha rett til å utøve tilbakeholdsrett i den grad vedkommendes motkrav er basert på det samme kontraktsforholdet.

§ 7 Garanti

(1) Informasjon, tegninger, tall, tekniske data, vektspesifikasjoner, målinger og tjenester som inkluderes i brosjyrer, kataloger, nyhetsbrev, annonser eller prislister, er kun i informasjonsøyemed. DeinDesign™ påtar seg ikke ansvar for riktigheten av denne informasjonen. Når det gjelder type og omfang av leveringen, skal kun informasjonen som oppgis i bestillingsbekreftelsen, være avgjørende.

(2) DesignSkins® er i defekt stand dersom de ikke oppfyller de tekniske standardene for etikettrykking. Garantien dekker ikke ubetydelige defekter. Dersom det forekommer defekter innenfor garantien, har du rett til å trekke deg fra kontrakten innenfor omfanget av de rettslige kravene.

(3) Ved eventuelle tilbakesendinger grunnet defekter, vil DeinDesign™ også betale for fraktkostnadene.

(4) Datakommunikasjon via Internett kan med dagens teknologi ikke garanteres å være feilfri og/eller tilgjengelig til enhver tid. DeinDesign™ skal derfor ikke være ansvarlige for vedvarende og uavbrutt tilgjengelighet av Internett-tilbudet.

(5) Den andre kontraktsparten kan komme med garantikrav såfremt denne har overholdt sin forpliktelse om å undersøke og klage i henhold til § 377 HGB (tysk handelslov).

§ 8 Rett til å kansellere

§ 8.1 Konsekvenser av kansellering

Ved en gyldig kansellering skal hver part returnere mottatte goder til den respektive andre parten, sammen med alle involverte goder (f.eks. renter). Hvis du ikke kan returnere et gode som du har mottatt i sin helhet eller delvis, eller bare kan returnere det i svekket stand, kan det hende du må betale oss kompensasjon for den aktuelle verdien. Dette gjelder ikke for avståelse fra artikler dersom svekkelsen av artikkelen kun kan tilskrives din inspeksjon av den – noe som for eksempel kan være mulig på et salgssted. Du kan for øvrig unngå forpliktelsen om å betale kompensasjon for verdien av en svekkelse som har oppstått som følge av å begynne å benytte artikkelen for tilsiktet bruk, ved å la være å bruke artikkelen som din eiendom og avstå fra å gjøre noe som vil kunne få følger for verdien.

Artikler som kan sendes via pakkepost, returneres på egen risiko. Du må dekke utgiftene for returen dersom de leverte varene samsvarer med det som ble bestilt, og dersom prisen på varene som skal returneres ikke overstiger 40 euro, eller – dersom prisen av varen er høyere – hvis du på kanselleringstidspunktet ikke ennå har betalt hele beløpet eller foretatt en kontraktsbestemt delbetaling. I alle andre tilfeller er det gratis for deg å returnere varer. Vennligst velg den rimeligste fraktmetoden. Betalingsforpliktelser må innfris innen 30 dager. Retten til å kansellere blir opphevet ved: - levering av varer som DeinDesign™ har produsert på grunnlag av kundens spesifikasjoner, eller som er tydelig spesialtilpasset kundens personlige behov. Dette gjelder spesielt for produkter som har blitt designet med DeinDesign™ SkinDesigner på forespørsel fra kunden, da DeinDesign™ ikke kan bruke eller videreselge slike DesignSkins®.

Slutten av kanselleringsinstruksjonene.


§ 9 Skader under transport

(1) Eksternt skadede forsendelser skal umiddelbart fremvises til fraktselskapet. Fraktselskapet er forpliktet til å påta seg ansvaret for dette.

(2) Dersom det blir klart at produktet er skadet under oppakkingen, må oppakkingen umiddelbart opphøre. Fraktselskapet skal umiddelbart trekkes til ansvar i skriftlig form, og skal bes om å undersøke skaden.

(3) Varer og emballasjer skal i alle tilfeller ikke byttes før en avtale har blitt inngått med fraktselskapet.

§ 10 Ansvarsbegrensning

(1) DeinDesign™ skal bestrebe seg på å holde nettstedet DesignSkins.no oppkoblet til enhver tid. DeinDesign™ påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader eller feil som en kunde kan oppleve dersom nettstedet er midlertidig frakoblet, eller dersom andre tekniske problemer skulle oppstå. DeinDesign™ er heller ikke ansvarlige for skade på eller tap av bildefiler som sendes på datalagringsmedier via post eller elektronisk dataoverføring.

(2) DeinDesign™ skal være ansvarlige for brudd på forpliktelser innenfor omfanget av loven, juridiske representanter eller stedfortredende agenter, basert på forsett eller grov uaktsomhet. Hvis en betydelig kontraktsforpliktelse overtredes, er erstatningsansvaret begrenset til forutsigbare, typisk forekommende skader. For alt annet skal alt ansvar være utelukket.

(3) DeinDesign™ påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader på elektroniske enheter forårsaket av kunden mens vedkommende påfører eller fjerner DesignSkins®. Kunden bruker DesignSkins® på eget ansvar.

(4) DeinDesigns™ ansvar i henhold til personskade og skade på helse og kropp, samt lovpålagt ansvar knyttet til produktansvar, skal forbli upåvirket av paragraf 1 og 2.

§ 12 Ugyldighetsklausul

Hvis enkeltpunkter av disse generelle forretningsvilkårene og/eller eventuelle tilleggskontrakter ugyldiggjøres, skal dette ikke berøre gyldigheten av de andre punktene. Dersom et enkeltpunkt ugyldiggjøres, skal begge kontraktspartene med hensyn til sine felles interesser bestrebe seg på å komme frem til en ny avtale som er nærmest mulig det økonomiske formålet med det ugyldige punktet.

Versjon 04/2010